Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 810

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ocjeni glavnih nalaza pilot-studija pokrenutih na temelju Uredbe (EU) 2016/792 o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena i indeksu cijena stambenih objekata
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave