Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 607

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Strategija EU-a za učinkovitiju borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)
Strategija EU-a za učinkovitiju borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece - Program rada EK za 2020.