Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 606

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Agenda i akcijski plan EU-a za borbu protiv droga 2021.–2025.
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)