Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 356

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 te o donošenju direktive o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata Ova Komunikacija odnosi se na dokumente COM(2018) 113 final - 2018/0048(COD) i COM(2018) 99 final - 2018/0047(COD).
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave