Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 300

EU oznaka akta
Naziv akta
Nacrt godišnjeg proračuna Unije za financijsku godinu 2021. - Opći uvod - Opći račun rashoda - Opći račun prihoda - Račun prihoda i rashoda po dijelovima
Vrsta akta
Ostalo
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave