Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 334

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2010/75/EU o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja)
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave