Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 331

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog provedbene Odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke 2012/232/EU kojom se Rumunjskoj odobrava primjena mjera odstupanja od članka 26. stavka 1. točke (a) te članka 168. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost
Vrsta akta
Prijedlog provedbenog akta
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave