Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 329

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru Regija - Novi pristup Pomorskoj strategiji za Atlantik – Akcijski plan za područje Atlantika 2.0 Ažurirani akcijski plan za održivo, otporno i konkurentno plavo gospodarstvo u atlantskoj regiji Europske Unije
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Promet i turizam
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)