Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 328

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke Vijeća 2013/680/EU kojom se Kraljevini Danskoj i Kraljevini Švedskoj odobrava produljenje primjene posebne mjere odstupanja od članaka 168., 169., 170. i 171. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost
Vrsta akta
Prijedlog provedbenog akta
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave