Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 326

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Ocjena napretka država članica u postizanju nacionalnih ciljeva energetske učinkovitosti do 2020. i u provedbi Direktive o energetskoj učinkovitosti u skladu s člankom 24. stavkom 3. Direktive o energetskoj učinkovitosti 2012/27/EU za 2019.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)