Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 323

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prekograničnim plaćanjima u Uniji (kodificirani tekst) (Tekst značajan za EGP)
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave