Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 327

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu o jamstvenom fondu za vanjska djelovanja i upravljanju njime u 2019.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Datum izravne dostave