Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 314

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području oporezivanja
Vrsta akta
Prijedlog direktive
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Vrsta postupka
Posebni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)