Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 312

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Akcijski plan za pravedno i jednostavno oporezivanje kojim se podupire strategija oporavka
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)