Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 318

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Pripravnost zdravstva EU-a za brzo djelovanje u slučaju izbijanja bolesti COVID-19)
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave