Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 316

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Aktivnosti istraživanja i tehnološkog razvoja u EU-u i praćenje programa Obzor 2020. u 2019.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)