Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 275

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog preporuke Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)