Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 277

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog preporuke Vijeća o lakšem prelasku u svijet rada – jačanju Garancije za mlade i zamjeni preporuke Vijeća od 22. travnja 2013. o uspostavi Garancije za mlade
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)