Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 274

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Program vještina za Europu za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)