Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 302

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru regija - Izvješće o politici tržišnog natjecanja za 2019.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave