Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 276

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru Regija - Potpora za zapošljavanje mladih: lakši prelazak u svijet rada za novu generaciju
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Datum izravne dostave