Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 293

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješću Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru regija o provedbi i relevantnosti Plana rada Europske unije u području sporta 2017.–2020.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Kultura i obrazovanje
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)