Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 291

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o primjeni Direktive 2014/50/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o minimalnim zahtjevima za poboljšanje mobilnosti radnika među državama članicama unaprjeđivanjem stjecanja i očuvanja prava na dopunsku mirovinu
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Datum izravne dostave