Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 424

EU oznaka akta
Naziv akta
Nacrt izmjene Proračuna br. 7. za opći Proračun za 2020. Ažuriranje prihoda (vlastita sredstva)
Vrsta akta
Ostalo
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)