Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 528

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Ujedinjene Kraljevine za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Ujedinjene Kraljevine za 2020.
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave