Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 219

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća (EU) 2016/915 u pogledu referentnog razdoblja koje se upotrebljava za mjerenje rasta emisija CO2 kako bi se posljedice pandemije COVID-a 19 uzele u obzir u kontekstu programa CORSIA
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)