Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 223

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 223/2014 u pogledu uvođenja posebnih mjera za svladavanje krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)
Posredno postupanje
Stajalište RH
Zaključak Odbora za europske poslove
Radni program za razmatranje stajališta