Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 536

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije - Španjolska Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave