Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 403

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)