Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 452

EU oznaka akta
Naziv akta
Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Regionalni razvoj
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)