Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 461

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1257/96 od 20. lipnja 1996. o humanitarnoj pomoći
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Regionalni razvoj
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)