Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 404

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2015/1017 u pogledu uspostave instrumenta za potporu solventnosti
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)