Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 445

EU oznaka akta
Naziv akta
Izmijenjeni prijedlog odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Vrsta postupka
Proračunski postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)