Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 444

EU oznaka akta
Naziv akta
Izmijenjeni prijedlog međuinstitucijskog sporazuma između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima te o dobrom financijskom upravljanju
Vrsta akta
Ostalo
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)