Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 550

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Turizam i promet od 2020. nadalje
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Promet i turizam
Datum izravne dostave