Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 197

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU zbog hitne potrebe za produljenjem određenih rokova za podnošenje i razmjenu informacija u području oporezivanja u kontekstu pandemije bolesti COVID-19
Vrsta akta
Prijedlog direktive
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Vrsta postupka
Posebni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave