Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 188

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Datum izravne dostave