Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 198

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni direktiva (EU) 2017/2455 i (EU) 2019/1995 u pogledu datumâ prenošenja i početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Vrsta postupka
Posebni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave