Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 186

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebnih mjera za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru EPFRR-a kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave