Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 315

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Potpora zapadnom Balkanu u borbi protiv bolesti COVID-19 i za oporavak nakon pandemije Doprinos Komisije uoči sastanka čelnika EU-a i zapadnog Balkana 6. svibnja 2020.
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Vanjski poslovi
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)