Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 132

EU oznaka akta
Naziv akta
Dopuna komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o Strategiji EU-a za jadransku i jonsku regiju
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Regionalni razvoj
Datum izravne dostave