Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 147

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o rashodima EFJP-a Sustav ranog upozoravanja br. 1-3/2020
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave