Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 142

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1379/2013 i Uredbe (EU) br. 508/2014 u pogledu posebnih mjera za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19 u sektoru ribarstva i akvakulture
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave