Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 170

EU oznaka akta
Naziv akta
Nacrt izmjene proračuna BR. 2 za Opći proračun za 2020. Pružanje hitne potpore državama članicama i dodatno povećanje sredstava za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu/rescEU kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19
Vrsta akta
Ostalo
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave