Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 173

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Tehnička prilagodba u vezi s posebnim instrumentima za 2020. (članak 6. stavak 1. točke (e) i (f) Uredbe Vijeća br. 1311/2013 o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014.–2020.)
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave