Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 172

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke u 2020. radi pružanja hitne pomoći državama članicama i dodatnog povećanja sredstava za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu/rescEU u odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave