Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 129

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi Odluke (EU) 2016/344 o uspostavi Europske platforme za jačanje suradnje u rješavanju neprijavljenog rada
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Datum izravne dostave