Postupanje s dokumentima Europske unije - JOIN (2020) 6

EU oznaka akta
Naziv akta
Zajednički prijedlog preporuke Europskom Vijeću za donošenje odluke o utvrđivanju strateških ciljeva Unije koje treba ostvariti u okviru Akcijskog plana EU-a za ljudska prava i demokraciju za razdoblje 2020.–2024.
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Vanjski poslovi
Datum izravne dostave