Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 104

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija iEuropskoj investicijskoj banci o provedbi Komunikacije Komisije o jačem i obnovljenom strateškom partnerstvu s najudaljenijim regijama EU-a
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Regionalni razvoj
Datum izravne dostave