Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 93

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Utvrđivanje i uklanjanje prepreka na jedinstvenom tržištu
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Unutarnje tržište i zaštita potrošača
Datum izravne dostave